Gå direkt till sidans innehåll

Lämna avfall

Här kan du läsa om hur du lämnar ditt avfall i Järfälla och vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Idag går det mesta att återbruka eller lämna till återvinning. När du källsorterar bidrar du till ett kretslopps­samhälle där vi tar tillvara på våra resurser.

Vi konsumerar allt mer och med det ökar mängden avfall. Med tanke på att våra natur­resurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Lämna och sortera ditt avfall

Secondhand och åter­användning

Vad händer med det jag sorterar?

Hjälp att sortera - Sorteringsguide

Lämna och sortera ditt avfall

Matavfall Restavfall Förbackningar och Tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall Elavfall Farligt avfall Byggavfall

Secondhand och återanvändning

Det slängs otroligt mycket fina saker som skulle kunna komma till nytta för någon annan istället för att bli avfall. Har du möbler, kläder, lek­saker eller liknande som du har tänkt att slänga? Är de fortfarande användbara eller kan lagas finns oftast andra som behöver eller vill köpa det.

Lämna till återanvändning

  • I kommunen finns det flera secondhandbutiker, klädinsamling vid återvinningsstationer och en återbruks­container på Görvälns återvinningscentral.
  • Det finns webbplatser på internet, eller annonser i tidningen där du kan annonsera om det som du vill sälja.
  • Det finns flera olika organisationer som kan hämta möbler om de bortskänkes, dessa används till dem som är behövande.
  • Vissa verksamheter som tar hand om fungerande kläder och möbler kan hämta dina gamla saker vid din fastighet.

Vad händer med det jag sorterar?

Du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe. Din hantering är avgörande för att minimera ditt avfalls miljöpåverkan samt möjlighet att nyttja det som en eventuell resurs. Kommunen och andra aktörer ser till att bra saker händer med avfallet om du sorterar rätt.

Så här kan avfall som sorteras komma till användning 

Restavfall

Restavfallet transporteras till förbrännings­anläggningarna. Dessa producerar fjärrvärme och elektricitet av soporna.

Matavfall

Matavfallet rötas. Rötning är en mikrobiologisk ned­brytning av organiskt material där bildas biogas. Biogas används som drivmedel. Av det som blir kvar efter produktionen framställs biogödsel till lantbruket.

Farligt avfall

Farligt avfall behandlas på olika sätt:

  • Det som går att rena återvinns och används igen.
  • Annat bränns i särskilt godkända förbrännings­anläggningar.
  • Det som inte tas om hand som ovanstående sätt slutförvaras under
    kontrollerade former på en deponi som är särskilt godkänd för detta.
  • Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på freon innan vidare hantering.

Elavfall

De miljöfarliga ämnena tas bort och sedan kan metall­delarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter inne­håller små mängder ädel­metaller, till exempel finns det guld i kontakterna på så kallade integrerade kretsar. Dessa metaller återvinns.

Elektronikproducenterna har en gemensam tjänst för att göra återvinnings­processen smidigare – El-Kretsen som ska hjälpa producenterna att uppfylla sitt producent­ansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlings­system.

Förpackningar

Förpackningar går till åter­vinning för tillverkning av nya förpackningar.

Mer om återvinning av förpackningar

Grovavfall

Grovavfall som är brännbart återvinns genom energi­utvinning i avfalls­förbrännings­anläggningar och blir till värme och elektricitet.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall tas till vara, flisas och komposteras. Det kan sedan användas som till exempel planterings- eller anläggningsjord.

Sorteringsguide

Vill du veta mer om hur du ska sortera? Besök SÖRAB:s smidiga och lättlästa guide.

SÖRAB:s sorteringsguide

Läs Järfällas avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 juli 2020PDF

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020PDF

Läs Järfälla kommuns nuvarande avfallsföreskrifterPDF

Regler och betalning

Regler och villkor för avfall och återvinning

Blankett för anmälan till autogiroPDF

Senast uppdaterad: 2020-07-21

Upp