Gå direkt till sidans innehåll

Avgifter och all­männa bestäm­melser för vatten och avlopp

För att du som kund ska kunna få dricks­vatten levererat till kranen och för att spill- och dagvatten ska omhändertas på ett bra sätt tas en avgift ut för detta.

Ansvar och skyldig­heter mellan dig som kund och kommunen finns samlade i en skrift - Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avlopps­anläggning (ABVA). Separata riktlinjer finns även för bland annat dagvatten, länshållnings­vatten och för fettavskiljare.

Avgifter

Vatten och avlopps­verksam­heten i Järfälla kommun är helt avgifts­finansierad vilket innebär att inga skatte­pengar går till verksamheten. Du som kund betalar själv för de tjänster du nyttjar och det vatten du själv förbrukar i ditt hushåll. Avgifterna är indelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

VA-taxa 2018PDF

Brukningsavgift

Bruknings­avgiften är en av­gift för det vatten du använd­er och för att vi omhändertar och renar ditt spill- och dag­vatten. Nedan redovisas bruknings­avgiften för en vanlig småhus­fastighet.

Tabell. Brukningsavgift för en småhusfastighet

Bruknings­avgift för småhus­fastighet

 

Utan moms

Med moms

Rörlig avgift

kr/m³ vatten

18:30

22:88

Fast avgift för vatten­mätare

kr/år

61:80

77:25

Tomtyte­avgift*

kr/år

680

850

*Schablon för små­hus mot­svarande en tomt­yta på 800 kvm 

Anläggnings­avgiften

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet, det vill säga för framdragande av nya ledningar till tomten. Anslutningsavgiften beror bland annat på hur stor din fastighet är.

Allmänna bestämmelser

För den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Utöver lagstiftningen har varje kommun möjlighet att fastställa särskilda bestämmelser. I Järfälla kommun finns sådana bestämmelsernas samlade i Allmänna bestämmelser för brukande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, ABVA.PDF

I bestämmelserna framgår bland annat att du som fastighetsägare är ansvarig för att leda rätt vatten till rätt ledning. Detta innebär bland annat att takdagvatten som leds till stuprör aldrig får anslutas till en spillvatten­ledning. Takdagvatten ska istället omhändertas på fastigheten eller ledas till det kommunala dagvattennätet.

Kommunen är endast skyldig att omhänderta spillvatten av hushålls­karaktär och kan därför ställa särskilda krav på förorenat spill- eller dag­vatten. Exempelvis får större mängder fett inte tillföras avloppet varför livsmedels­verksamheter har krav på sig att installera fettavskiljare. För att tydliggöra dessa krav finns separata riktlinjer framtagna för bland annat dagvatten, länshållnings­vatten och fettavskiljare. Kommunen har också tagit fram rekommendationer om hur du som enskild fastighets­ägare kan omhänderta ditt dagvatten på ett bra sätt.  

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningPDF

Riktlinjer för fettavskiljarePDF

Riktlinjer för dagvatten och länshållningsvatten

Rekommendationer för dag- och dränvattenhanteringPDF

Ansvarsgränser mellan kommunala och privata ledningar

Senast uppdaterad: 2018-11-27

Upp