Gå direkt till sidans innehåll

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kun­skaps­utveckling och personliga utveck­ling. Elevhälsan ska därför främst arbeta utifrån ett före­byggande och hälso­främjande perspektiv. Förutom den dagliga kontakten med lärare och annan skol­personal ska alla elever i Järfällas skolor ha tillgång till skol­sköterska, skol­läkare, psykolog, kurator och special­pedagog.

Medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barn­hälso­vården när eleven börjar i skolan. Skol­sköterskan och skol­läkaren arbetar före­byggande, följer elevens hälso­utveckling och erbjuder regel­bundna hälso­under­sökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Du kan också på eget initiativ kontakta skol­sköterskan. Skol­sköterskan når du på din skola. Kontakt med skol­läkaren förmedlas av skol­sköterskan.

Stöd till förskola och skola

För barn och elever som är i behov av särskilda insatser finns tillgång till personal med special­pedagogisk kompetens. Det är rektorn/för­skole­chefen som söker dessa insatser hos Järfälla Barn- och elevhälsa.

Läs mer om barn- och elevstöd

Elevhälsa på gymnasie­skolan

På gymnasie­skolan ansvarar varje rektor för att det finns skol­hälsovård och övrig elev­hälsa som kurator, special­pedagoger med mera.

Läs mer på respektive skolas webbplats

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp