Gå direkt till sidans innehåll

Betyg, om­dömen och ut­veckling

Att elever går ut grund­skolan med god­kända betyg har stor påverkan på deras framtid.

Elever som är närvarande i skolan har större möjligheter till goda skolprestationer och att klara skolans kunskaps­krav.

Läs mer om närvaro i skolan härPDF

Betyg

Elever som börjar i årskurs 8 läsåret 2011/2012 får betyg enligt en ny betygs­skala A-F. Betygsstegen ges beteck­ningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Från läsåret 2012/2013 ges betyg till elever i årskurs 6 och 7. Det innebär att elever i grunds­kolan får betyg vid varje termins­slut från och med sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Betyg i språk­valet ska sättas från och med höst­terminen i årskurs 7. Elever i grund­särskolan får också betyg vid varje termins­slut från och med sjätte klass, om betyg sätts.

Utvecklings­samtal

Utvecklings­samtal ska ske minst en gång per termin med lärare, vårdnads­havare och elev kring elevens kunskaps- och sociala utveckling. Det är skolans ansvar att ge alla elever möjlighet att nå målen.

Skriftliga om­dömen och individ­uella utvecklings­planer

I samband med utvecklings­samtalet får alla elever i års­kurs 1-5 skriftliga om­dömen i samtliga ämnen de läser. Läraren ska skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läro- och kurs­planerna. De skriftliga om­dömena ska skrivas in i den individuella utvecklings­planen tillsammans med infor­mation om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. I årskurs 6-9 ges inga skriftliga omdömen, betyg och lärares samlade omdömen bildar underlag för utvecklings­samtalen.

Nationella prov

Nationella prov görs i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Nationella prov görs under det sjätte skolåret i svenska, svenska som andra­språk, matematik och engelska.

Nationella prov görs under det nionde skolåret i svenska, svenska som andra­språk, matematik och engelska, samt ett av ämnena biologi, fysik eller kemi.

Läs­screening

Lässcreening genomförs varje år i årskurs 2, 4 och 7 för att kartlägga läskunnig­heten och tidigt upptäcka elever med läs­svårigheter för att kunna ge dem extra stöd. Språk­screening görs i för­skoleklass.

Matematik­screening

Matematik­screening görs varje år i årskurs 3. Result­aten ligger till grund för fortsatt diagnos och åtgärds­program för de elever som visar låga resultat.

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp