Gå direkt till sidans innehåll

Avgifter och betalning inom förskola och pedagogisk omsorg

För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalar du en avgift som är densamma, oavsett om du har ditt barn i en kommunal eller fristående skola.

Avgiften beräknas i procent av hushållets årliga brutto­inkomst, den skatte­pliktiga inkomsten, delat med 12.
Vi räknar på hushållet där ditt barn är folk­bok­fört, utifrån barnets ålder samt antal timmar per vecka som ditt barn är schema­lagt i verksam­heten. Med hushåll avses gifta eller samman­boende.

Maxtaxa tillämpas, vilket inne­bär att du vid inkomster upp till 47 490 kronor/månad betalar en fast­ställd procent­sats av hus­hållets brutto­inkomst. Är din inkomst över 47 490 kronor/månad betalar du den högsta avgiften.

Så fort du tackat ja till en plats ska du lämna inkomstuppgift

I annat fall får du betala högsta avgift och din rätt till plats kan omprövas. 

Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst

Du ska kunna styrka din sysselsättning med intyg från arbetsgivare, studiesamordnare eller arbetsförmedling för att ha rätt till plats. Du kan maila ditt intyg till kontakt@jarfalla.se eller lämna det direkt till servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Du kan även skicka det via post till:

Järfälla kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Placeringsenheten
177 80 Järfälla

Om hushållets inkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska vårdnadshavare alltid lämna ny uppgift. Inkomstuppgift lämnas via vår e-tjänst.

I slutet av året kontrollerar vi den inkomst du uppgett mot Skatteverket. Har du betalat för hög avgift kommer du att få pengar tillbaka och har du betalat för låg avgift kommer du att få en extra faktura. Belopp under 300 kronor per år betalas inte tillbaka.

Vilka inkomster ska räknas med?

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
 • Vårdbidrag, skattepliktig del
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Föräldrapenning och graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • Aktivitetsstöd
 • Pension
 • Livränta

Vilka inkomster ska inte räknas med?

 • Etableringsersättning
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (bidrag och lån)

Läs mer om årlig inkomstjämförelse här

Hur du betalar avgiften till förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.


Autogiro och e-faktura

Du kan betala avgiften via autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Alla våra fakturor till privatpersoner går även att få som e-faktura. Anmälan om e-faktura görs via din internetbank. 

Läs mer om autogiro här

Läs mer om e-faktura här


När ni vill ha delad faktura

Om ni har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda vårdnadshavarna. 
Blanketten finns hos oss på servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.


Avgift under inskolning, planeringsdagar och normal ledighet

Du betalar avgiften från placeringsdatum, inklusive dagar för inskolning. Minskad närvarotid under ledighet som till exempel semester, planeringsdagar och ferieuppehåll påverkar inte avgiften. 

Verksamheten har rätt att genomföra fyra planeringsdagar per år utan att avdrag görs på din avgift. En förutsättning är att du vid behov får möjlighet att ha ditt barn på en annan enhet. Din enhet ska meddela planeringsdagar minst två månader i förväg. 


Din avgift för barn i procent av hushållets bruttoinkomst

Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten (max 1425 kr/månad)
Barn 2: 2 % av inkomsten (max 950 kr/månad)
Barn 3: 1 % av inkomsten (max 475 kr/månad)
Barn 4 och följande: Ingen avgift­

Avgift för förskola/pedagogisk omsorg när du har barn 1-3 år

>30-55 timmar per vecka: 100 % av avgiften, max 1425 kr/månad
Upp till 30 timmar per vecka: 83 % av avgiften, max 1183 kr/månad

Avgift för barn 3-5 år med allmän förskola

Enbart allmän förskola (15 timmar per vecka): Ingen avgift
>30-55 timmar per vecka: 67 % av avgiften (max 955 kr/månad)
15-30 timmar per vecka: 50 % av avgiften (max 712 kr/månad)

Allmän förskola gäller för barn från och med den 1 augusti det år de fyller 3 år.

Syskonrabatt när det finns flera barn i familjen

Du får syskonrabatt när du bor på samma adress som barnet och har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det yngsta barnet med placering räknas som barn ett och betalar full avgift, det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, där avgiften blir lägre. Från och med barn 4 debiteras ingen avgift. 

När du har barn i behov av särskilda insatser

Barn 1-3 år som är i behov av särskilda insatser kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. 

När du vill säga upp din plats

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden. Det är du som bor där barnet är folkbokfört som ska säga upp platsen. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare.

Har du tackat ja till en plats men barnet inte ska börja måste du säga upp platsen. I annat fall kommer du att få en faktura för uppsägningstiden som är 30 dagar.

Om du byter förskola inom kommunen ska du inte säga upp platsen.

Säg upp förskoleplats via vår e-tjänst

Om du säger upp en plats men önskar en ny plats inom fyra månader kommer du att få en faktura för tiden däremellan. Detta gäller även vid övergång mellan förskola och fritidshem.

Övergång från förskola till fritidshem

Övergången från förskola till fritidshem sker automatiskt den 1 augusti. Ska ditt barn ha plats på fritidshem i augusti behöver du inte säga upp din plats på förskolan, men om ditt barn inte har behov av fritidshem måste du säga upp din plats. Uppsägningstiden är 30 dagar.

Uppsägning av fritidshemsplats görs via e-tjänst

Flytt till, och placering i annan kommun

Ska du flytta till annan kommun får ditt barn behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

Folkbokförd i Järfälla men plats i annan kommun

Om du vill ha en förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste du lämna in en särskild ansökan till oss. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om barn­peng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommunPDF

Om du har en skuld till kommunen

Om du inte betalar avgiften trots påminnelse överförs ärendet till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning.

Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

Senast uppdaterad: 2020-06-29

Upp