Gå direkt till sidans innehåll

Kom­munens ansvar för säkerhet och bered­skap

Vid ett akut läge i form av stor olycka eller liknande i kom­munen publiceras information på webb­platsens startsida. Nedan beskrivs hur kommunen org­aniserar sig och vilket ansvar den har.

Kommunens ansvar

Kommunen uppträder i en mängd olika roller. Den bedriver grund­läggande välfärds­verksamhet som skola och äldreomsorg där elever och brukare ska kunna känna säkerhet och trygghet. Kommunen ansvarar för samhälls­viktig verksamhet i form av bland annat vatten och avlopp. Andra ansvars­områden finns inom miljö- och hälsoskydds­verksam­heten samt inom den fysiska planeringen. Den kommunala verksamheten ska vid sär­skilda händelser som olyckor och fungera så störningsfritt som möjligt.

Samhälls­komplexiteten ökar hela tiden och olika samhälls­verksamheter blir alltmer beroende av varandra för att klara sina uppdrag. Kom­munal verksamhet har krav på sig att i ökad utsträckning ta del i och delansvar för att skapa ett robust och säkert lokalsamhälle.

Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och kris­hanteringPDF

Plan för hantering av extra­ordinära händelserPDF

Riskhantering- och försäkrings­policyPDF

Kommunens kris­hanterings­organisation

Kommunledningen har regel­bundet övningar/utbild­ningar så att ledande politiker och förvaltnings­chefer snabbt ska kunna samlas och besluta om lämpliga åtgärder i en kris­situation.

Kommunens verksamheter arbetar också förebyggande när det gäller brand, inbrott, skadegörelse, lås och larm (se PIS™ - Projektet Intern Säkerhets­kontroll).

På sidan Krisberedskap kan du läsa mer om vad kommunen gör i händelse av en krissituation.

Krisberedskap

Senast uppdaterad: 2020-01-29

Upp