Gå direkt till sidans innehåll

Värdig­hets­garantier i äldre­omsorgen

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen i Järfälla har vi infört lokala värdighets­garantier. De vänder sig till dig som har fyllt 65 år och som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighets­garantierna utgår från vår värdegrund och ska genomsyra all äldre­omsorg i kommunen, så att du kan leva ett värdigt liv, känna väl­befinnande och att dina behov sätts i centrum.

Värdighets­garantier i Järfälla

Värdighets­garantierna har tagits fram tillsammans med äldre, anhöriga, personal inom äldre­omsorgen och politiker. De omfattar dig som har fyllt 65 år och som får eller ska få hjälp och stöd genom hemtjänst eller särskilt boende, till exempel korttids­boende eller äldre­boende.

Garantierna visar vad du kan förvänta dig av äldre­omsorgen i Järfälla. Vi vill att du ska känna att du får omsorg med god kvalitet och att du har inflytande över din vardag.

Värdighets­garantierna finns även som broschyrPDF

Gemen­samma garantier för äldre­omsorgen

 • Personalen ska bära namn­skyltar och/eller tjänste­legitimation.
 • Du ska få muntlig och skriftlig information kring möjligheten att framföra synpunkter och klagomål.

Bistånds­handläggning

 • Du ska informeras muntligt och skriftligt om vilket stöd och hjälp du kan ansöka om.
 • En genomförande­plan ska användas i upp­följning av ditt bistånds­beslut.
 • Ditt bistånds­beslut ska följas upp vid föränd­ringar och minst en gång per år.

Hemtjänst

 • Ditt stöd/din hjälp ska planeras tillsammans med dig, och om du så önskar en anhörig.
 • Du ska bli kontaktad av din utförare vid för­sening och förhinder av insatser. Om personalen är mer än 30 minuter se ska det meddelas till dig.
 • Du ska erbjudas en kontakt­person och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Du har rätt att byta kontakt­person.
 • Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Dina särskilda behov och önskemål ska dokument­eras i din genomförande­plan.

Särskilt boende

 • Ditt stöd/din hjälp ska planeras tillsammans med dig, och om du så önskar en anhörig.
 • Du ska erbjudas en kontakt­person och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Du har rätt att byta kontakt­person.
 • Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Särskilda behov och önskemål ska dokument­eras i din genomförande­plan.
 • Du ska erbjudas att delta i aktiviteter både i grupp och enskilt varje vecka.
 • Det ska finnas ett matråd på boendet där du har möjlighet att påverka mål­tidernas kvalitet och innehåll.
 • Du ska ges möjlighet till daglig utevistelse i när­området till exempel promenad­stöd, led­sagning eller möjlighet att sitta ute på bal­kong/terrass eller i trädgård.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller våra garantier vill vi att du kontaktar oss. Dina syn­punkter, klagomål eller idéer kan hjälpa oss att rätta till fel och förbättra servicen i kommunen.

Värdegrund för äldre­omsorgen

Värdighets­garantierna utgår från vår värdegrund. Den lyfter fram etiska normer och förhållnings­sätt och ska prägla allt arbete inom äldre­omsorgen i kommunen. Läs mer i broschyren längre upp på sidan.

Senast uppdaterad: 2017-08-31

Upp